تست های روانشناختی

شخصیت سنج
تست NEO فرم بلند

300000 تومان

شخصیت سنج
تست هوش های چندگانه گاردنر

300000 تومان

شخصیت سنج
تست استعدادیابی و سنجش تمایلات شغلی هالند

300000 تومان

شخصیت سنج
طرحواره های ناسازگار یانگ - ۲۰۵ سوالی - فرم بلند

300000 تومان

شخصیت سنج
تست میلون فرم بلند

300000 تومان

شخصیت سنج
تست MMPI-2 فرم بلند ۵۶۷ سوالی

300000 تومان

شخصیت سنج
نیازهای اساسی گلاسر (Glasser)

300000 تومان

شخصیت سنج
هوش معنوی کینگ

300000 تومان